Obrtnička štedna banka – postupak prisilne likvidacije

Obrtničkoj štednoj banci d.d. Zagreb oduzeto je odobrenje za rad Rješenjem Savjeta Hrvatske
narodne banke (HNB) z.BR. 1748/2010 od 22.prosinca 2010.godine. Istog dana Hrvatska narodna
banka donijela je i Odluku broj O.br. 570-020/12-10/ŽR kojom se pokreće postupak njezine prisilne
likvidacije. Rješenje i Odluka bit će objavljeni u Narodnim novinama i u najmanje dva dnevna lista u
Republici Hrvatskoj.
Od tog datuma Obrtnička štedna banka, kao i sve njezine poslovnice, ne smiju više započinjati
nove poslove vezane uz pružanje bankovnih usluga, te su svi otvoreni računi blokirani i sa njih se više
ne vrši isplata sredstava, a također se ne mogu niti izvršiti uplate na te račune.
Obzirom na očekivane upite obrtnika sa sredstvima na računima otvorenim u Obrtničkoj
štednoj banci i poslovnicama, ukratko navodimo rješenja iz pravih propisa za ovakve situacije i
mogućnosti postupanja obrtnika.
Obrtnici koji u Obrtničkoj štednoj banci imaju otvoren jedini račun za poslovanje trebaju u što
kraćem roku otvoriti novi poslovni račun u nekoj drugoj poslovnoj banci kako bi mogli nastaviti
poslovanje. O promjeni računa potrebno ja obavijestiti svoje kupce, osobito one kojima su za
obavljanje usluge ili isporučene proizvode i robu ispostavljeni računi po kojima se očekuje naplata,
kako bi kupci isplatu izvršili na novootvoreni poslovni račun u drugoj banci. Kod ispostavljanja novih
računa za isporuke u samom dokumentu naznačit će se nova banka i novi poslovni račun, no
preporučljivo je i upozoriti kupce na promjenu poslovne banke i bankovnog računa. Upozorenje je
naročito poželjno uputiti kupcima s kojima je poslovni odnos trajnije naravi i koji već po navici vrše
uplatu na do tada poznati im bankovni račun. U slučaju uplate na blokirani račun u Obrtničkoj štednoj
banci, uplata se neće moći provesti te će sredstva biti vraćena uplatitelju tj. kupcu.
Postupak likvidacije odvija se po pravilima propisanim Zakonom o kreditnim institucijama (NN
117/08, 74/09, 153/09) kao i Zakona o trgovačkim društvima. Prvi naredni korak je izrada početne
likvidacijske bilance od strane neovisnih revizora, kako bi se utvrdilo da li se postupak likvidacije
nastavlja ili se mora pokrenuti stečajni postupak zbog nedostatne imovine za podmirenje svih obveza u
cijelosti. Trajanje tog postupka nije moguće vremenski odrediti.
Depozitna sredstva položena na račune u Obrtničkoj štednoj banci d.d. osigurana su kod
Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do svote od 400.000,00 kuna
sukladno odredbama Zakona o osiguranju depozita (NN 177/04, 119/08, 153/09). Da bi se pokrenuo
mehanizam obeštećenja osiguranih depozita potrebno je da prethodno Hrvatska narodna banka utvrdi
da je nastupio osigurani slučaj tj. da donese rješenje o nedostupnosti depozita (npr. nakon što je
obaviještena da Obrtnička štedna banka nije postupila po nalogu obrtnika za isplatu sredstava sa
njegovog žiro računa). Rješenje HNB o nedostupnosti depozita dostavlja se DAB-u, koja je dužna
obavijestiti vjerovnike o detaljima vezanim uz obvezu obeštećenja i pripremiti obeštećenje u roku od
dvadeset radnih dana, uz mogućnost da se taj rok produži još deset dana uz suglasnost HNB-a.
U istom roku DAB je dužna uputiti vjerovnicima poziv za podnošenje pojedinačnih zahtjeva za
obeštećenje, uz obavijest o načinu i rokovima za ostvarivanje prava. Obveze po zaprimljenom
potpunom i urednom zahtjevu DAB je dužna ispuniti u roku od sedam radnih dana. Ispunjenjem
zahtjeva na DAB prelazi tražbina vjerovnika prema kreditnoj instituciji u visini isplaćenog obeštećenja.
Pravo na obeštećenje ograničeno je stavkom 2. Članka 3. Zakona o osiguranju depozita te se,
između ostaloga, obeštećenje ne odnosi na sredstva i instrumente uključene u jamstveni kapital
kreditne institucije, na depozite koji ne glase na ime nego na anonimnog donositelja šifrirane zaporke,
na depozite proizašle iz poslovanja pranja novca utvrđenog pravomoćnom presudom, te srednjih i
velikih trgovačkih društava prema kriterijima iz Zakona o računovodstvu.

Obrtnika_tedna_banka

Obrtničkoj štednoj banci d.d. Zagreb oduzeto je odobrenje za rad Rješenjem Savjeta Hrvatskenarodne banke (HNB) z.BR. 1748/2010 od 22.prosinca 2010.godine. Istog dana Hrvatska narodnabanka donijela je i Odluku broj O.br. 570-020/12-10/ŽR kojom se pokreće postupak njezine prisilnelikvidacije. Rješenje i Odluka bit će objavljeni u Narodnim novinama i u najmanje dva dnevna lista uRepublici Hrvatskoj.Od tog datuma Obrtnička štedna banka, kao i sve njezine poslovnice, ne smiju više započinjatinove poslove vezane uz pružanje bankovnih usluga, te su svi otvoreni računi blokirani i sa njih se višene vrši isplata sredstava, a također se ne mogu niti izvršiti uplate na te račune.Obzirom na očekivane upite obrtnika sa sredstvima na računima otvorenim u Obrtničkojštednoj banci i poslovnicama, ukratko navodimo rješenja iz pravih propisa za ovakve situacije imogućnosti postupanja obrtnika.

 

Obrtnici koji u Obrtničkoj štednoj banci imaju otvoren jedini račun za poslovanje trebaju u štokraćem roku otvoriti novi poslovni račun u nekoj drugoj poslovnoj banci kako bi mogli nastavitiposlovanje. O promjeni računa potrebno ja obavijestiti svoje kupce, osobito one kojima su zaobavljanje usluge ili isporučene proizvode i robu ispostavljeni računi po kojima se očekuje naplata,kako bi kupci isplatu izvršili na novootvoreni poslovni račun u drugoj banci. Kod ispostavljanja novihračuna za isporuke u samom dokumentu naznačit će se nova banka i novi poslovni račun, nopreporučljivo je i upozoriti kupce na promjenu poslovne banke i bankovnog računa. Upozorenje jenaročito poželjno uputiti kupcima s kojima je poslovni odnos trajnije naravi i koji već po navici vršeuplatu na do tada poznati im bankovni račun. U slučaju uplate na blokirani račun u Obrtničkoj štednojbanci, uplata se neće moći provesti te će sredstva biti vraćena uplatitelju tj. kupcu.

Postupak likvidacije odvija se po pravilima propisanim Zakonom o kreditnim institucijama (NN117/08, 74/09, 153/09) kao i Zakona o trgovačkim društvima. Prvi naredni korak je izrada početnelikvidacijske bilance od strane neovisnih revizora, kako bi se utvrdilo da li se postupak likvidacijenastavlja ili se mora pokrenuti stečajni postupak zbog nedostatne imovine za podmirenje svih obveza ucijelosti. Trajanje tog postupka nije moguće vremenski odrediti.Depozitna sredstva položena na račune u Obrtničkoj štednoj banci d.d. osigurana su kodDržavne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do svote od 400.000,00 kuna sukladno odredbama Zakona o osiguranju depozita (NN 177/04, 119/08, 153/09). Da bi se pokrenuomehanizam obeštećenja osiguranih depozita potrebno je da prethodno Hrvatska narodna banka utvrdida je nastupio osigurani slučaj tj. da donese rješenje o nedostupnosti depozita (npr. nakon što jeobaviještena da Obrtnička štedna banka nije postupila po nalogu obrtnika za isplatu sredstava sanjegovog žiro računa).

Rješenje HNB o nedostupnosti depozita dostavlja se DAB-u, koja je dužnaobavijestiti vjerovnike o detaljima vezanim uz obvezu obeštećenja i pripremiti obeštećenje u roku oddvadeset radnih dana, uz mogućnost da se taj rok produži još deset dana uz suglasnost HNB-a.U istom roku DAB je dužna uputiti vjerovnicima poziv za podnošenje pojedinačnih zahtjeva zaobeštećenje, uz obavijest o načinu i rokovima za ostvarivanje prava. Obveze po zaprimljenompotpunom i urednom zahtjevu DAB je dužna ispuniti u roku od sedam radnih dana. Ispunjenjemzahtjeva na DAB prelazi tražbina vjerovnika prema kreditnoj instituciji u visini isplaćenog obeštećenja.Pravo na obeštećenje ograničeno je stavkom 2. Članka 3. Zakona o osiguranju depozita te se,između ostaloga, obeštećenje ne odnosi na sredstva i instrumente uključene u jamstveni kapitalkreditne institucije, na depozite koji ne glase na ime nego na anonimnog donositelja šifrirane zaporke,na depozite proizašle iz poslovanja pranja novca utvrđenog pravomoćnom presudom, te srednjih ivelikih trgovačkih društava prema kriterijima iz Zakona o računovodstvu.