Istaknite obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Ponukani čestim pitanjima posljednjih dana o potrebi isticanja obavijesti o načinu podnošenja prigovora potrošača dajemo slijedeću informaciju.

Izmijenjeni članak 8. Zakona o zaštiti potrošača glasi:

Svaki trgovac je dužan potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, te je na njih dužan odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Trgovac je dužan u prodajnom prostoru vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora iz stavka 1. ovoga članka. Svaki trgovac, dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora potrošača iz stavka 1. ovoga članka najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača.

Upozoravamo sve obrtnike da su dužni istaknuti ovu obavijest jer se u Zakonu o zaštiti potrošača TRGOVAC definira na slijedeći način:
trgovac je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje poslovne djelatnosti ili u okviru obavljanja djelatnosti slobodnog zanimanja.

 

ISTICANJE GRBA REPUBLIKE HRVATSKE
Više pitanja bilo je i o obveznosti isticanja grba Republike Hrvatske u obrtničkim radionicama. U nastavku objavljujemo članak 8. Zakona o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske

Grb Republike Hrvatske rabi se:
1. u sastavu pečata i žigova državnih organa i drugih javnih tijela prema republičkim propisima o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske;
2. u službenim natpisima organa društveno-političkih zajednica istaknutim na zgradama u kojima su smješteni u Republici Hrvatskoj, u uredima Vlade Republike Hrvatske u inozemstvu
3. na zgradama u kojima su smješteni državni organi druga javna tijela u Republici Hrvatskoj, te u svečanim prostorijama tih zgrada; ,
4. na službenim aktima i sličnim aktima kojima se služe zastupnici i članovi Predsjedništva Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Republike Hrvatske, predsjednik Vlade Republike Hrvatske i drugi ovlašteni predstavnici Predsjedništva Republike Hrvatske,Sabora i Vlade Republike Hrvatske, te u ministarstvima i drugim republičkim državnim organima uz uvjete i na način koji su utvrđeni njihovim aktima;
5. na diplomama i svjedodžbama o završenom školovanju;
6. u drugim prilikama utvrđenim zakonom.