Prijenos obveze plaćanja PDV-a na naručitelje građevinskih usluga

gradiliste1. srpnja nastupile su promjene u Zakonu o PDV-u (NN 73/13), koje se odnose na način obračuna usluga u graditeljstvu. 

Novost koja se odnosi na izvođače građevinskih radova - uslužne građevine jest ta da mogu prenijeti poreznu obvezu za PDV (reverse charge) na investitora – naručitelja radova, ako je i on u sustavu PDV-a. U svojem izlaznom računu (obračunskoj situaciji) neće iskazati obračunani PDV nego će uslužni graditelj iskazati samo neto-vrijednost radova, uz napomenu na računu „prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u“.

Odredbom članka 75. stavak 3. Zakona o PDV-u, propisano je da je porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj, obvezan platiti PDV, kad mu se obave sljedeće isporuke:   
a)      građevinske usluge kojima se smatraju usluge u svezi s izgradnjom, stavljanjem u uporabu, održavanjem, promjenom ili rušenjem građevinskog objekta, uključujući usluge popravka i čišćenja, te ustupanja osoblja koje obavlja građevinske usluge, 
b)      isporuke rabljenog materijala i onoga koji se u istom stanju ne može ponovno upotrijebiti, otpada, industrijskog i neindustrijskog otpada, reciklažnog otpada, djelomično obrađenog otpada, te određenih dobara i usluga 
c)      isporuka nekretnina prema članku 40. stavak 1. točka j) i k) Zakona o PDV-u, ako se isporučitelj odlučio za oporezivanje prema članku 40. stavak 4. Zakona o PDV-u (ova odredba se primjenjuje od 01.01.2015. godine, jer tada stupaju na snagu odredbe članka 40. stavak 1. točka j) i k), te članka 40. stavak 4. Zakona o PDV-u), 
d)     isporuka nekretnina koje je prodao ovršenik u postupku ovrhe, 
e)      prijenos dozvola za emisije stakleničkih plinova, u skladu s Direktivom Vijeća 2003/87/EZ, kojom se uspostavlja trgovanje dozvolama za emisije stakleničkih plinova unutar Europske unije. 
  
         Primjer:  
        Hrvatski porezni obveznik ''A'' obavio je hrvatskom poreznom obvezniku ''B'' građevinske radove na nekretnini u Hrvatskoj. 
        Temeljem odredbe članka 75. stavak 3. Zakona o PDV-u, izvršitelj usluge neće zaračunati PDV na ovu uslugu, jer porezna obveza prelazi na primatelja usluge – poreznog obveznika ''B''.         
Primatelj usluge – porezni obveznik ''B'' će u poreznoj prijavi iskazati obvezu temeljem prijenosa porezne obveze, te pravo na pretporez u istom iznosu, ako naravno ima pravo na pretporez (obračunski će podmiriti tu obvezu). 
  
        Odredbom članka 152. stavak 1. Pravilnika o PDV-u, propisano je da se  građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona uključujući usluge održavanja, rekonstrukcije i uklanjanja građevina, popravaka i čišćenja, osobito smatraju: 
a)      usluge projektiranja i drugi poslovi u vezi s građevinskim objektom, 
b)      pripremni radovi na gradilištu, radovi na rušenju objekta ili njegovih dijelova, 
c)       izgradnja građevinskih objekata ili njihovih dijelova, 
d)      instalacijski radovi, 
e)      završni građevinski radovi, 
f)      održavanje, renoviranje i popravak objekta ili njegovih dijelova, uključujući čišćenje, keramičarske, tapetarske i parketarske radove, 
g)      pružanje usluga nadzora, 
h)   postavljanje ili sklapanje strojeva ili opreme koji nakon postavljanja ili sklapanja postaju nepokretna imovina, 
i)        iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovateljem, 
j)     svaka usluga koja uključuje isporuku pokretnina i njihovu ugradnju u nekretnine tako da pokretnina stječe svojstva nekretnine, 
k)        ustupanje osoblja, ako osoblje obavlja građevinske usluge. 
  
        Odredbom članka 151. stavak 1. Pravilnika o PDV-u, propisano je da je obveznik plaćanja PDV-a temeljem prijenosa porezne obveze iz članka 75. stavak 3. Zakona o PDV-u, svaki porezni obveznik primatelj dobara, odnosno usluga, upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu kada mu dobra isporuči ili obavi usluge iz članka 75. stavka 3. Zakona porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu. 
  
        Sukladno navedenom, za sve građevinske usluge (navedene pod a) - k)), pružene od 01.07.2013 na dalje, ispostavlja se račun bez iskazanog Poreza na dodanu vrijednost uz obvezno navođenje "prijenos porezne obveze". 

          Česta pitanja vezana uz prijenos porezne obveze kod građevinskih usluga:

Primjenjuje li se prijenos porezne obveze kod građevinskih usluga u sljedećim slučajevima:

1. porezni obveznik koji je obavio građevinsku uslugu ispostavlja situaciju investitoru koji nije upisan u registar obveznika PDV-a. prema Hrvatskim vodama (na proračunu) koji nisu u sustavu PDV,onda i nadalje situiraju radove sa PDV,a Hrvatske vode plaćaju cjelokupni bruto iznos ,nema RC

2. porezni obveznik koji je obavio građevinsku uslugu ispostavlja situaciju investitoru upisanom u registar obveznika PDV-a

3. kooperant koji je obavio građevinsku uslugu ispostavlja situaciju glavnom izvođaču radova.

         Odgovor za 1.

Kod građevinskih usluga do prijenosa porezne obveze na primatelja usluge može doći samo u slučaju ako je primatelj usluge upisan u registar obveznika PDV-a. Obzirom da investitor (primatelj građevinske usluge) u ovom slučaju nije upisan u registar obveznika PDV-a, porezni obveznik koji je obavio uslugu obvezan je na obavljenu uslugu obračunati PDV.

        Odgovor za 2 i 3.

Primatelj građevinske usluge je porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a pa na njega može prijeći porezna obveza. Porezni obveznik koji je obavio građevinsku uslugu obvezan u ispostavljenom računu naznačiti da se radi o usluzi iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o PDV-u. Porezni obveznik primatelj građevinske usluge obvezan je na primljenu uslugu obračunati PDV i iskazati ga u prijavi PDV-a, a obračunani PDV može odbiti u obračunskom razdoblju u kojem je nadzorno tijelo ovjerilo situaciju o stvarno izvedenim radovima. (Ako je nadzorno tijelo situaciju ovjerilo u istom obračunskom razdoblju u kojem je ona izdana, tada će porezni obveznik primatelj građevinske usluge u prijavi PDV-a za isto obračunsko razdoblje imati obvezu i pravo na odbitak.)