Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

Temeljem obveze i ovlasti iz novog Zakona o radu (NN 149/09) donesen je novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 37/11 od 24. ožujka 2011. godine) koji se primjenjuje počevši od 1. svibnja 2011. godine, time da se istim stavlja van snage trenutno važeći Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 66/10 od 28. svibnja 2010. godine).


 

Pravilnikom se propisuje sadržaj evidencija koje su svi poslodavci dužni voditi o zaposlenim radnicima, neovisno o veličini poslodavca.

Zakonom o radu i ovim Pravilnikom propisane su dvije evidencije:

 

1.    evidenciju o radnicima

2.    evidenciju o radnom vremenu.

 

Evidencija o radnicima, (tzv. matična knjiga radnika) je evidencija o radnicima čiji oblik nije propisan u smislu obrasca, no propisan je sadržaj tj. podaci koje mora sadržavati. Iz dijela pravilnika koji obuhvaća podatke o radnicima (članak 3. stavak 1.) izbačena je odredba da evidencija o radnicima sadrži naznaku o tomu je li ugovorena zabrana natjecanja i njeno trajanje (točka 24.), time da je dodana odredba da poslodavac u evidenciji nije obvezan voditi podatke koji kod radnika ne postoje (članak 3. stavak 2.). Što se tiče obveze vođenja posebnih evidencija izbačena je odredba da je poslodavac dužan voditi i posebne evidencije o radnicima koje mu je ustupila agencija (članak 4.)

Evidenciju o radnom vremenu poslodavac je dužan učiniti dostupnom u sjedištu obrta, odnosno na mjestu rada radnika npr. izdvojeni pogon). Radnik ima pravo uvida u obje ove evidencije. Evidencija o radnicima može se voditi u obliku knjige ili elektroničke baze podataka i mora se čuvati trajno neovisno o obliku. Iz dijela pravilnika koji obuhvaća evidenciju o radnom vremenu (članak 8.) izbačene su odredbe iz:

  • članka 8. stavak 1. točka 2. - dan u mjesecu

  • članka 8. stavak 1. točka 6. - sati rada u preraspodijeljenom radnom vremenu i razdoblje preraspodijeljenog radnog vremena

  • članka 8. stavak 1. točka 8. - sati provedeni na službenom putu

  • članka 8. stavak 1. točka 9. - sati terenskog rada

  • članka 8. stavak 1. točka 10. - sati pripravnosti te sati rada po pozivu

  • članka 8. stavak 1. točka 11. - sati korištenja godišnje odmora

  • članka 8. stavak 1. točka 15. - sati neplaćenog dopusta

 

U dijelu pravilnika koji obuhvaća evidenciju o radnom vremenu (članak 8.) dodana je odredba u članku 8. stavak 1. točka 6. - sati u dane blagdana ili neradnih dana utvrđenih posebnim propisom u kojima radnik ne radi, a po redovitom rasporedu bi trebao raditi pa za iste ostvaruje pravo na naknadu plaće, te je modificirana odredba u članku 8. stavak 1. točka 11. - sati nenazočnosti tijekom dnevnog rasporeda radnog vremena u kojima radnik ne obavlja ugovorene poslove. Također je u evidenciji o radnom vremenu modificirana odredba članka 12. na način da je znatno skraćen rok čuvanja podataka o radnom vremenu na 4 godine.