Proširen popis građevina za koje ne treba dozvola za građenje

Stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima kojim je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG) proširilo popis građevina koje se mogu graditi, odnosno radova koji se mogu izvoditi bez akta kojim se odobrava građenje, rješenja o uvjetima građenja, lokacijske dozvole, potvrđenog glavnog projekta, i/ili građevinske dozvole.


 

Ovim Pravilnikom koji je objavljen u Narodnim novinama br. 48/11 od 27. travnja 2011. godine, omogućava se izgradnja staklenika i plastenika s razvodom sustava za navodnjavanje, toplovodnog ili toplozračnog grijanja, niskonaponske električne instalacije te instalacije plina, uključivo priključak na postojeću građevinu za opskrbu vodom, plinom i električnom energijom, pripremu tople vode ili toplog zraka, pripremu mješavine hranjive otopine ili skladištenje CO2 za koje je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09) izdano rješenje o tzv. tipskom projektu bez akta kojim se odobrava građenje i lokacijske dozvole.

Također, ukoliko njihovo građenje nije protivno dokumentu prostornog uređenja, dozvole neće biti potrebne niti za postavljanje antenskih stupova elektroničke komunikacijske infrastrukture mobilnih operatera, te zamjenskih informacijskih stupova oglasne površine veće od 12 m² za koje je doneseno rješenje o tipskom projektu.

Isto tako, postojeće građevine koje se na temelju propisa o otpadu do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika koriste za skladištenje i/ili skupljanje određene vrste otpada smatrati će se građevinom namijenjenom za obavljanje djelatnosti skladištenja i/ili skupljanja istog otpada.