Promjene poreznih propisa koje su stupile na snagu 1.siječnja 2018. godine

porezi

U nastavku objavljujemo promjene poreznih propisa koje su stupile na snagu 1. siječnja 2018. godine, a posebice vezane uz porezne zakone, trošarine, olakšice, ali i sve ostalo u domeni Ministarstva financija.ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 115/16) od 1. siječnja 2018. godine na snagu su stupile odredbe koje se odnose na:

1. omogućavanje odbitka 50% pretporeza za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz čija vrijednost ne prelazi 400.000,00 kuna uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima

2. povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a na 300.000,00 kuna

3. primjenu obračunske kategorije PDV-a pri uvozu strojeva i opreme iz Dodatka IV. Zakona o PDV-u vrijednosti veće od 1.000.000,00 kuna

DODATAK IV. POPIS STROJEVA I OPREME IZ ČLANKA 76. STAVKA 8. ZAKONA O PDV-u

1) Stroj ili oprema koja se temeljem općih pravila za primjenu Kombinirane nomenklature razvrstava u neki od tarifnih brojeva odsjeka XVI. kojeg čine:

a) POGLAVLJE 84 – Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji; njihovi dijelovi,

b) POGLAVLJE 85 – Električni strojevi i oprema te njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, njihovi dijelovi i pribor.

2) Stroj ili oprema koja se temeljem općih pravila za primjenu Kombinirane nomenklature razvrstava u tarifne brojeve 8608, 8802, 8805, 8905 ili 8907:

a) 8608 – Željeznički ili tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor; mehanička (uključujući elektromehanička) oprema za signalizaciju, sigurnost, nadzor ili upravljanje u prometu na prugama, cestama, unutarnjim vodenim putovima, parkiralištima, u lučkim postrojenjima ili zračnim lukama; njihovi dijelovi,

b) 8802 – Ostale letjelice (na primjer, helikopteri, zrakoplovi); svemirske letjelice (uključujući satelite) i letjelice – nosači suborbitalnih i svemirskih letjelica,

c) 8805 – Oprema za lansiranje zrakoplova; oprema za zaustavljanje na palubi i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; dijelovi navedenih proizvoda,

d) 8905 – Brodovi-svjetionici, vatrogasna plovila, plovna jaružala, plovne dizalice i ostala plovila kod kojih je plovnost sporedna u odnosu na njihovu glavnu funkciju; plutajući dokovi; plutajuće ili uronjive platforme za bušenje ili pridobivanje,

e) 8907 – Ostali plutajući objekti (na primjer, splavi, spremnici, kesoni, iskrcajne platforme, plutače i svjetionici-plutače).

ZAKON O POREZU NA DOHODAK

Osnovni osobni odbitak može se uvećati za djecu i uzdržavane članove. Novom odredbom koja je stupila na snagu 1. siječnja 2018. godine propisano je da se dijete smatra djetetom kojeg roditelji, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju. Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja, a uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug, roditelji poreznog obveznika, djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu.

Poreznu karticu koja sadrži podatke bitne za utvrđivanje osobnog odbitka od 1. siječnja 2018., Porezna uprava moći će dostavljati poslodavcu ili samom poreznom obvezniku i elektroničkim putem (putem sustava ePorezna).

Porezna uprava, putem sustava ePorezna, temeljem podataka iz svojih službenih evidencija, omogućava isplatiteljima primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, dohodak od imovinskih prava, kapitala i osiguranja, uvid u podatke koji se odnose na pripadnost općini/gradu primatelja.

Pri utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti u svezi s vlastitim ili unajmljenim osobnim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz poduzetnika, poslovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se po osnovi korištenja tih sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća ili drugi dohodak 50% tih izdataka jest porezno priznati izdatak.

Fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti koji se može oporezivati u paušalnom iznosu, može utvrđivati dohodak u paušalnom iznosu dok ne ostvare 300.000,00 kuna godišnjeg primitaka.

ZAKON O POREZU NA DOBIT

Promjena načina utvrđivanja porezno priznatih rashoda prema kojoj se porezna osnovica uvećava za 50% troškova, osim troškova osiguranja i kamata, nastalih u svezi s vlastitim ili unajmljenim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz (osobni automobil, plovilo, helikopter, zrakoplov i sl.) poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se na osnovi korištenja sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća. Prema navedenom, u odnosu na 2017. godinu, porezno nepriznati rashodi povećani su sa 30% na 50%.

Neprofitne osobe mogu utvrđivati osnovicu poreza na dobit u paušalnom iznosu ako ostvaruju prihode od obavljanja gospodarske djelatnosti u visini do 300.000,00 kuna.

UGOVORI O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Što se tiče ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, od 1. siječnja 2018. godine u primjeni je Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Kosova o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu.  

ZAKON O LOKALNIM POREZIMA

Članak 11. stavak 3. točke 2. i 3. Zakona o lokalnim porezima stupio je na snagu 1. siječnja 2018., a isti se odnosi na porez na cestovna motorna vozila (za motocikle i za lake četverocikle i četverocikle) koji se plaća prema snazi motora iskazanoj u kilovatima i godinama starosti vozila. Za detaljniju tablicu, molimo pogledati Zakon:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_101_2321.html

ZAKON O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (Narodne novine, broj 130/2017) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018. usklađuju se odredbe Direktive Vijeća (EU) 2016/2258 od 6. prosinca 2016. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu pristupa poreznih tijela informacijama o sprečavanju pranja novca (tzv. DAC5).

Poreznoj upravi osigurava se pristup podacima koji se prikupljaju u svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a koji se odnose na provođenje mjera dubinske analize stranke od strane financijskih institucija, informacije o stvarnom vlasništvu pravnih subjekata i trustova (uspostava i pristup podacima iz Registra stvarnih vlasnika) s ciljem učinkovitije borbe protiv poreznih utaja i prijevara. Shodno navedenom, Porezna uprava imati će mogućnost uspoređivanja podataka koje dostavljaju izvještajne financijske institucije, a odnose se na stvarne korisnike posredničkih struktura (razni financijski aranžmani, udjeli u vlasništvu, udjeli u kapitalu).

ZAKON O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila stupio je na snagu 1. siječnja 2018. godine, a istim je propisano plaćanje upravne pristojbe prilikom registracije vozila na ime stjecatelja vozila (umjesto posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila) kako bi se pojednostavio i skratio administrativni postupak obavljanjem svih radnji na jednom mjestu. Porezni obveznik plaća upravnu pristojbu, a ista se plaća prema propisanom iznosu upravne pristojbe u kunama po kilovatu (KW), ovisno o godini starosti rabljenog motornog vozila. U slučaju kupoprodaje rabljenog motornog vozila nije više potrebno ovjeravati potpis prodavatelja kod javnog bilježnika već, nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora, kupac s istim kod tijela nadležnog za registraciju motornih vozila obavlja prijenos vlasništva odnosno registraciju motornog vozila na svoje ime. Stoga, obračun i kontrolu naplate upravnih pristojbi obavlja tijelo nadležno za registraciju motornih vozila.

Nadalje, 1. lipnja 2017. godine donesena je Uredba Komisije (EU) 2017/1151 o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) kojom se u EU zakonodavstvo uvodi tzv. Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila (WLTP, tj Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) ili novi sustav mjerenja emisija CO2, budući da je utvrđeno da „informacije o potrošnji goriva i emisijama CO2 koje su dobivene ispitivanjem vozila u skladu s NEDC-om (tj. New European Driving Cycle) više nisu zadovoljavajuće i više ne prikazuju stvarne emisije“. To znači da je stari NEDC sustav, koji se u bitnome zasnivao na laboratorijskim mjerenjima, zamijenjen novim homologacijskim postupkom, odnosno WLTP-om čija primjena daje preciznije i vjerodostojnije podatke o emisijama CO2. S tim u vezi, djelomična primjena WLTP-a je stupila na snagu 1. rujna ove godine, dok se puna primjena očekuje 1. siječnja 2019. godine.

PRAVILNICI

PRAVILNIK O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dodanu vrijednost objavljen je u Narodnim novinama broj 128/17. i primjenjuje se od 1. siječnja 2018. Najvažnije izmjene odnose se na sljedeće:

- U svrhu praćenja odbitka pretporeza u iznosu 50% propisuje se da se podaci o tome evidentiraju u Obrascu PDV-a i to u polju VIII.1.1.2. (nabava osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz). U podacima o nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz upisuju se isključivo podaci o dijelu vrijednosti (poreznoj osnovici) s osnove koje je odbijeno 50% pretporeza iz članka 61. stavka 2. Zakona o PDV-u uključujući i nabavu dobara i usluga u vezi s time.

 Za nastanak porezne obveze u graditeljskoj djelatnosti propisuje se da nije potrebna ovjera situacije od strane nadzornog tijela i u slučaju kada građevinske usluge tuzemnom poreznom obvezniku obavlja strani porezni obveznik na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze propisan člankom 75. stavkom 2. Zakona o PDV-u.

 Propisuje se da obveza obračuna PDV-a ne nastaje za plaćene ili primljene predujmove u vezi s isporukom dobara koju tuzemnom primatelju obavi strani porezni obveznik odnosno u vezi s isporukom dobara koje tuzemni porezni obveznik obavi stranom poreznom obvezniku.

- Propisuju se ostala pojašnjenja i nomotehnička usklađenja na području PDV-a

PRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK

Kao dio paketa mjera za zadržavanje i rast zapošljavanja Vlade Republike Hrvatske, Ministar financija je donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak. Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 127/28 i stupio je na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Navedenim izmjenama i dopunama porezni obveznici biti će rasterećeni dodatnih 266 milijun kuna, a izmjene i dopune odnose se na slijedeće:

1. Fiskalno rasterećenje

- propisuje se da se trošak smještaja i prehrane radnika, koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove, u skladu s propisima kojima su uređeni radni odnosi, za vrijeme rada u sjedištu poslodavca ili njegove poslovne jedinice izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika radi poslova koje obavlja, a koji se podmiruje na teret poslodavca ne smatra dohotkom od nesamostalnog rada, a pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem te da u slučaju da je smještaj i/ili prehrana organizirana kod samog poslodavca, isti o tome mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju;

- propisuje se da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol), a koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena;

- propisuje se da se kod određivanja plaće u naravi, prag za određivanje godišnjeg iznosa iznad kojega se određuje plaća u naravi podiže sa dosadašnjih 400,00 na 600,00 kuna;

- propisuje se da se neoporezivim primitkom smatra naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kn po prijeđenom kilometru koju neprofitna organizacija isplaćuje fizičkim osobama koje u skladu s posebnim propisom ostvaruju pravo na znak pristupačnosti;

- propisuje se da se dohotkom ne smatraju primici po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada Republika Hrvatska koje poslodavci isplaćuju radnicima;

2. Administrativno rasterećenje

- propisuje se da porezni obveznici koji ostvaruju mirovinu iz inozemstva/u inozemstvu, a koja se u skladu s međunarodnim ugovorom izuzima od oporezivanja ne moraju podnositi Obrazac INO-DOH;

- propisuje se da isplatitelji dohotka prema kojemu se plaća konačni porez nisu u obvezi do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu dostavljati fizičkim osobama potvrde o isplaćenom primitku osim na zahtjev poreznih obveznika - primatelja konačnog dohotka;

- propisuje se da porezni obveznici koji su podnijeli zahtjev (izjavu) za obustavom plaćanja predujma poreza/poreza na dohodak u tuzemstvu (iz razloga što porez po osnovi tog dohotka plaćaju u inozemstvu) ne moraju istodobno podnositi i prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO);

- propisuje se da fizičke osobe koje ostvaruju primitke izravno iz/u inozemstvu predujam poreza/porez na dohodak plaćaju do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec ako utvrđeni predujmovi poreza/poreza na dohodak po istom izvoru dohotka u tom mjesecu ne prelaze ukupan iznos od 100,00 kuna uz uvjet da su primici isplaćeni od strane istog isplatitelja;

3. Ostale izmjene

- propisuje se način plaćanja predujma poreza/poreza na dohodak za porezne obveznike koji u Republici Hrvatskoj nemaju prebivalište/uobičajeno boravište;

- odredbe Pravilnika usklađuju se s Odlukom o visini i načinu isplate dnevnica i drugih naknada koje se isplaćuju iz državnog proračuna, te se pojašnjava da se rad na terenu državnih i javnih službenika i namještenika, određuje ovisno o opisu poslova radnog mjesta iz pravilnika o unutarnjem redu i nadležnosti ustrojstvene jedinice u koju je državni i javni službenik i namještenik raspoređen, utvrđenu u aktu o unutarnjem ustrojstvu državnog odnosno javnog tijela;

- dodatno se pojašnjavanju odredbe vezane za Obrazac PK, obzirom da s 1. siječnja 2018. stupaju na snagu odredbe vezane za elektroničku dostavu porezne kartice;  

- propisuje se način ispravka i nadopune Obrasca INO–DOH, a šifrarnik Obrasca INO-DOH nadopunjuje se za oznaku primitka od kojih se utvrđuje dohodak od izravnog iskorištavanja, davanja u zakup ili najam te na svaki drugi način korištenja nekretnina;

- pojašnjava se da se ne smatra izuzimanjem u slučaju kada fizička osoba obveznik poreza na dobit prilikom likvidacije odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti zadrži određenu imovinu, uz uvjet da je u poslovnim knjigama iskazala isporuku (prodaju) te imovine prema propisima o oporezivanju dobiti u visini tržišne odnosno fer vrijednosti imovine i podmiri potraživanja za nastalu isporuku

- pojašnjava se da se povoljnijom kamatom ne smatra kamata koja je ugovorena iznad stope od 3% godišnje, a koja je zbog zakonom određenih promjenjivih parametara pala ispod 3%;

- radi usklađivanja Obrasca JOPPD sa novim propisima, kvalitetnijeg praćenja i olakšavanja popunjavanja Obrasca JOPPD propisuju se nove oznake za:

1. plaće radnika/osiguranika po osnovi radnog odnosa - dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

2. obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ukoliko se plaća ne isplaćuje, a koja je viša od najviše mjesečne ili najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

3. podmirenje troška prehrane i smještaja stalnih sezonskih radnika

4. isplatu plaće do iznosa minimalne plaće, ako je minimalna plaća ugovorena.

- mijenjan je prilog UPO koji je sastavni dio godišnje porezne prijave Obrasca DOH koji možete vidjeti ovdje.

- mijenjani su slijedeći prilozi Obrazaca JOPPD

- Prilog 3 Obrasca JOPPD (dodane nove šifre - 0009 Primici po osnovi plaće do iznosa minimalne plaće ako je minimalna plaća ugovorena , 0047 Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće do iznosa minimalne plaće ako je minimalna plaća ugovorena , 0053 Isplata zaostale minimalne plaće (do iznosa minimalne plaće)ako je minimalna plaća ugovorena).

- Prilog 2 Obrasca JOPPD (dodana nova šifra 0012 Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa - dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji) možete vidjeti ovdje.

- Prilog 4. Obrasca JOPPD (dodana nova šifra 62 Trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika)

Šifrarnik Obrasca INO-DOH (dodana nova šifra 2003 Primici od kojih se utvrđuje dohodak od izravnog iskorištavanja, davanja u zakup ili najam te na svaki drugi način korištenja nekretnina).