Objavljen četvrti natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz SAPARD programa namijenjen poticanju poljoprivrede i ribarstva - korisnici sredstava su poduzetnici

U Narodnim novinama broj 23/2009 od 21. veljače 2009. godine objavljen je Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz SAPARD programa za Mjeru 1. - ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i Mjeru 2. unapređenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribljih proizvoda.
Krajnji korisnici sredstava u Mjeri 1 su poljoprivredna gospodarstva (OPG-i, obrti i pravne osobe) u sustavu PDV-a.Korisnici sredstava u okviru Mjere 2 su obrti i društva u privatnom ili mješovitom vlasništvu do 25% udjela državnog vlasništva, te u sustavu PDV, te registrirani za preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda.

Prihvatljivi troškovi za obje Mjere se utvrđuju bez PDV-a i odnose se na:

  • novu opremu i mehanizaciju uključujući kompjutersku opremu i programe,
  • nove materijale za izgradnju,
  • izdatke izgradnje/rekonstrukcije na temelju ugovora s trećom stranom ( isključeni vlastiti troškovi),
  • opće troškove poput naknada za arhitekte, inžinjere i druge savjetodavne naknade, studije izvedivosti, kupnja prava na patente i licence,
  • troškove uvođenja HACCP-a ili ISO standarda za mjeru 2 ako su u funkciji projekta.

Rok za podnošenje prijava počeo je teći 21. veljače 2009. i traje do 21. travnja 2009. do zaključno 12 sati.

Obrasci za podnošenje prijava nalaze se na web-stranici Ministarstva www.mps.hr, a mogu se podići i u područnim uredima Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu, gdje se mogu dobiti i ostale informacije o provedbi SAPARD programa. Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku i jednoj kopiji, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo preporučeno poštom s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu) na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi, Ulica grada Vukovara 269/d, 10 000 Zagreb, s naznakom: Natječaj za SAPARD - ne otvaraj.

Detaljne upute za podnošenje prijava nalaze se u Pravilniku i Vodiču za korisnike, koji su dostupni na web-stranici www.mps.hr, te u područnim uredima Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu.